• فارسي
  • English
VA 90 G22

 ترموستات محدود کننده دو قطبي

اين ترموستات جهت کنترل گرمايش در يک دماي تنظيم شده توسط سازنده بر اساس سفارش مشتري، در دستگاههاي تهويه مطبوع، بويلرهاي آب، سرخ کن ها و... کاليبره شده است. در اين مدل ترموستات فاز و نول با هم وارد شده و ترموستات نيز هر دو را با هم قطع يا وصل مي کند. اين طراحي خاص بدين دليل است که چنانچه مصرف کننده دو شاخه دستگاه را اشتباه  وارد پريز کند، در دستگاه اختلالي ايجاد نشود.