• فارسي
  • English
VA 90 G3

ترموستات محدود كننده لوله مويين

ترموستات با نقطه تنظيم ثابت و تك قطبي با قطع و وصل فنري كه با افزايش حرارت باز مي شود.عمدتا در سرخ كن ها،اجاقهاي آشپزخانه،بويلرهاي حرارتي و سماورهايي نياز به ايمني دارند،مصرف مي شود.اين ترموستات داراي بالاترين ايمني استانداردمي باشد.كنترل درجه حرارت براساس نياز مشتري تنظيم خواهد شد.