• فارسي
  • English
VA 90 SM

 ترموستات ايمني (محدود كننده)ترموستات VA90S

اين ترموستات به همراه ترموستات VA90S به كار مي رود كه سبب بالا رفتن استاندارد وافزايش كيفيت كنترل حرارت در دستگاه شما مي شود.چنانچه اگر به هر دليلي ترموستات VA90S عمل نكند،ترموستات ايمني همانند يك فيوز عمل مي كند كه پس از رسيدگي و عيب يابي بوسيله متخصص،با باز كردن مهره مشكي،پين قرمز رنگ ترموستات ايمني فشار داده مي شود تا دستگاه وارد مدار گردد