• فارسي
  • English
TCR 600

ترموستات اتاقي الكترونيك و بايمتاليك

اين ترموستات نيز براي كنترل دما در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي استفاده مي شود.در محلي بايد نصب شود كه گردش هوا در آن خوب باشد.بهتر است 5/1 متر بالاي كف زمين باشد،تا بتواند دماي متوسط را احساس كند.