• فارسي
  • English
TCR 200

ترموستات اتاقي بايمتاليك

ترموستات بايمتاليك با تشديد مقاومت كه به صورت سري به ترميستور متصل شده است.كاركرد تشديد مقاومت و ترميستور تنظيم دقيق تري را بوجود مي آورد تا راحتي بيشتري در محيط اتاق بوجود آيد.

 اين ترموستات در دو مدل زير با دماهاي مختلف 0 تا 30 و 0 تا 60 درجه سانتيگراد قابل ارائه مي باشد:

1- TCR 201 با كليد خاموش - روشن

2- TCR 202 با كليد تابستان - زمستان