• فارسي
  • English
TLV 93 G

ترموستات تماسي (جداري) با تنظيم خارجي

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي يعني جائيكه نياز به نصب روي لوله آب گرم بوسيله تسمه فنري دارد توصيه مي شود.