• فارسي
  • English
TY 93 MN

ترموستات مستغرق (غوطه وري) با تنظيم خارجي

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي يعني جائيكه نياز به مونتاژ مستقيم بوسيله غلاف باشد،توصيه مي شود.