• فارسي
  • English
TY 93 AM

ترموستات دوبل مستغرق (غوطه وري) با ايمني ثابت

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي با تنظيم خارجي در كنار يك ترموستات ايمني ثابت با تنظيم مجدد دستي طراحي شده كه نصب مستقيم بوسيله غلاف توصيه مي شود.