• فارسي
  • English
TY 93 AA

ترموستات محيطي براي مصارف صنعتي

اين مدل معمولا براي بخش گرمايشي با دو تنظيم خارجي در كنار هم طراحي شده كه نصب مستقيم بوسيله غلاف توصيه مي شود.