• فارسي
  • English
TLV 93 R

  ترموستات دنباله دار با تنظيم خارجي

اين ترموستات براي بخش هاي نيازمند به كنترل توسط سوند فاصله دار توصيه مي شود. انتخاب سوند ترموستات و درجه حرارت بر اساس نياز مشتري مس يا استيل مونتاژ مي شود.

اين مدل ترموستات با دماهاي مختلف زير قابل ارائه مي باشد:

30- تا 35+ درجه سانتيگراد

30 تا 90 درجه سانتيگراد

30 تا 120 درجه سانتيگراد