• فارسي
  • English
TY 93 MM

ترموستات محدود كننده مستغرق

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي با ترموستات مانع ايمني با تنظيم مجدد دستي طراحي شده كه نصب مستقيم بوسيله غلاف توصيه مي شود.خصوصيات اين دستگاه استفاده به جاي شير اطمينان است.