• فارسي
  • English
TLV 93 M

ترموستات غوطه وري (مستغرق) با تنظيم خارجي

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي يعني جائيكه نياز به مونتاژ مستقيم بوسيله غلاف باشد،توصيه مي شود.