• فارسي
  • English
حسگرهاي دما

حسگر هاي دما بنا بر كاربرد، در مدل هاي مختلف بالب در دامنه حرارتي زير قابل ارائه مي باشد.

دامنه حرارتي:

30- تا 30+   درجه سانتيگراد

30 تا 90      درجه سانتيگراد

30 تا 120    درجه سانتيگراد

50 تا 300    درجه سانتيگراد